2017-03-05

Föreskrifter

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER – 2017-09-26

Syfte
För att styrelsen i Karlslunds Marina Ekonomiska Förening skall kunna uppfylla föreningens ändamål som beskrivs i § 2 i stadgarna har följande ordnings och säkerhetsföreskrifter fastställts. Vid upprepade förseelser mot nedanstående ordnings och säkerhetsföreskrifter kan styrelsen överväga medlems uteslutning ur föreningen.

Krav på båtar vid marinan
Båt som anvisats båtplats skall uppfylla grundläggande sjövärdighetskrav. Marinan tillåter båtar med maxmåtten 14m x 4,25m och med en maximal vikt av 15 ton. Större/tyngre båtar kan ej. beredas plats på marinan med hänsyn tagen till nu aktuell bryggkonstruktion och lyftutrustning.

Vakthållning
Det är obligatoriskt att delta i vakthållning enligt fastlagt schema. Du som är under 18 år eller fyllt 70 år är undantagen från detta. Vid utebliven närvaro tas en avgift ut av vederbörande vilken fastställs av stämman.

Permanent boende
Permanent bosättning i båten är inte tillåtet utan styrelsens skriftliga godkännande.

Medlemsmärke
Båtplatsinnehavares båt skall vara försedd med av marinan tillhandahållet, utifrån synligt medlemsmärke för att säkerställa att endast medlemmar har tillgång till marinans båtplatser. För andrahandsuthyrning gäller särskilda regler.

Andrahandsuthyrning av båtplats
Begäran om andrahandsuthyrning skall göras på av hamnkontoret särskilt fastställd blankett och tillstånd till sådan uthyrning meddelas skriftligen efter platschefens prövning. Tillstånd till andrahandsuthyrning medges endast för en sommarsäsong åt gången. Det är inte tillåtet att hyra ut alternativt låna ut båtplatsen under mer än tre (3) därpå följande säsonger. Andrahandsuthyraren ansvarar för att den båt som ligger på den uthyrda platsen förses med av styrelsen tillhandahållet särskilt båtmärke för andrahandsuthyrning. Med andrahandsuthyrning avses även utlåning av båtplats.

Fartbegränsning
Mellan tänkta linjer rakt ut på Väsbyfjärden från de yttersta bryggorna samt inom hela hamnområdet gäller 5 knop som högsta hastighet. På Väsbyfjärden i övrigt får farten inte överstiga 7 knop.

Nyckelkort och Elskåpsnyckel
Nyckelkort respektive nyckel till elskåp är personliga och utkvitteras mot deposition på hamnkontoret. TallyCard-kort köps i betalautomaten som finns utanför huvudingången till hamnkontoret. Nyckelkortet passar till infartsbommen, till hamnkontoret samt till mastkranarna. Elnyckel gäller för elskåpen på bryggorna. TallyCard–kort gäller för de som ligger på TallyCard elstolpar.

Förtöjning
Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka låsanordningar för båt och motor som är till fördel för dig. Förtöjningstampar i för och akter ska vara väl dimensionerade och försedda med säkra ryckdämpare. Använder du fjädrar som dämpare ska dessa förses med säkerhetskedjor. Din båt ska ha minst två fendrar utlagda på varje sida. Förtöj alltid för storm. Säkerställ att inga rostiga kättingar placeras på bryggorna.

Eluttag
Eluttag får nyttjas för användning av arbetsredskap eller tillfällig laddning av batteri. Mot avgift tillåts längre inkoppling. Ett ”elmärke” på synlig plats på båten ska ange att sådant tillstånd finns. För att minska risken för personskada ska garanterad helt oskadad, godkänd jordad kabel och kontakt användas. Kabeln får av samma skäl aldrig till någon del ligga i vattnet eller monteras fast på bryggan. Det är förbjudet att koppla ur någon annans elsladd! Det kan finnas en länspump i andra änden. Inga lösa elkablar får förekomma på bryggan.

Servicebrygga
Förtöjning vid servicebryggan och vid lyftkajen får endast ske tillfälligt för i- och urlastning.

På/avmastning
Den stora mastkranens höjd är 20 meter. Den lilla kranens höjd är 10 meter. Nyckelkortet passar till den högre kranen. Den lilla kranen är inte låst. Eftersom det lätt kan bli kö vid mastkranarna under vår och höst kan väntan bli lång. För att undvika onödig väntan skall du:
• Förbereda mast för av/påmastning på annan plats än vid mastkranen.
• När masten är helt klar för att kunna hissas upp i mastkranen är det dags att förtöja båten vid mastkranen och masta på/av.
• Efter påmastning skall du bara fästa riggen tillräckligt för att båten omgående, men säkert ska kunna flyttas. Trimning av riggen gör du på annan plats.
• Efter avmastning skall du omgående flytta båt och mast från platsen vid mastkranen och ta bort vantspridare och eventuella instrument samt att surra vajrar och tågvirke på annan plats än vid mastkranen.

Sjösättning
Sjösättning sker normalt under tiden 15 april – 31 maj. Anmälan om önskad tid för sjösättning görs via hemsidan i första hand och i andra hand via hamnkontoret. Utan bokad tid enligt ovan sjösätter vi inte din båt.

På sjösättningsdagen:
• Anmäl din närvaro hos hamnpersonalen.
• Du skall vara beredd att uppvisa giltigt försäkringsbesked.
• Båten skall vara klar för sjösättning, ha dyvika monterad och vara tät.
• Efter sjösättning skall båten omgående flyttas från servicebryggan respektive kajen.
• Täckningsvirke, bockar och stöttor ska snarast under dagen stuvas undan på materialgården eller tas hem. Du skall städa planen från alla rester från din egen vårrustning.
• Allt material som förvaras på marinan SKALL vara märkt med båtplatsnummer och årtal.
• Hamnpersonalen avgör om din båt är säker att sjösätta med hjälp av marinans utrustning.

Torrsättning
Torrsättning sker normalt under tiden 15 september – 15 november. Anmälan om önskad tid för torrsättning görs via hemsidan i första hand och i andra hand via hamnkontoret. Utan bokad tid enligt ovan torrsätter vi inte din båt.

Extra upptagning:
Beställning av extra upptagning under seglingssäsongen görs till hamnkontoret. Utan bokad tid enligt ovan torrsätter vi inte din båt. Båtar i nöd, d.v.s. håller på att sjunka tas naturligtvis upp utan tidsbokning.

Avställningsmaterial:
Egna bockar, stöttor skall kontrolleras och vid behov justeras, förstärkas eller ersättas innan torrsättningsdagen.

På torrsättningsdagen:
• Anmäl din närvaro till hamnpersonalen.
• Du skall vara beredd att uppvisa giltigt försäkringsbesked.
• Båten skall vara klar för upptagning, länsad och ha utrustningen väl surrad.
• Egna bockar, stöttor skall vara färdigställda i god tid och placerade på den plats hamnpersonalen anvisat.
• Båtarna placeras med max 1 meters mellanrum.
• Omedelbart efter torrsättning skall båten stöttas permanent för vintern. I första hand ska stöttorna fixeras vid bockarna, så att skador på båten undviks i förbindelse med eventuell tjällossning.
• Ingen får vistas i båten innan den är permanent och tillräckligt stöttad för vintern.
• Hamnpersonalen avgör om din båt är säker att torrsätta.

Efter torrsättning:
• Töm båten från stöldbegärligt gods innan tjuven gör det.
• För att inte täckningen ska belastas för mycket av t.ex. blötsnö, täck båten så att snön kan falla ner mellan din och din grannes båt.
• Täckning får endast göras med presenning. Luckor, masonit, plåt eller dylikt får under inga omständigheter användas då de kan orsaka stora skador vid storm. DET ÄR INTE TILLÅTET ATT SURRA TÄCKNINGEN I STÖTTORNA.
• Båtägaren SKALL kontinuerligt kontrollera stöttor och i förekommande fall justera dessa
• Båten skall tydligt märkas med namn och telefonnummer så att du snabbt kan nås vid eventuella problem med din båt.
• Samma krav på märkning gäller också för jollar och master.

Master
Mast och bom skall vinterförvaras i mastskjulen. Ta bort vantspridare samt surra vajrar och tågvirke väl mot masten. Tänk på att lägga masten så att tillgängliga utrymmen kan utnyttjas maximalt. Masten skall tydligt märkas med namn, telefonnummer samt båtplatsnummer och innevarande årtal när masten placeras i mastskjulet. Omärkta master kan ”spärras” av personalen för att säkerställa att inga obehöriga nyttjar marinans mastskjul.

Vinter och vår
Håll god ordning omkring din båt. Det är inte tillåtet att förvara brännbara vätskor, t.ex. lösningsmedel i eller under båten. Trassel och trasor med oljor och lösningsmedel måste tas om hand efter avslutat arbete eftersom de som bekant kan självantända. Löstagbara bränsletankar – fyllda såväl som tomma – får inte kvarlämnas i båten. Då du arbetar med gasolbrännare eller liknande måste du under alla omständigheter ha brandsläckare eller vatten i beredskap vid arbetsplatsen. Förvara i sådana fall en vattenfylld pyts under båten så länge vårens arbete pågår.

Båttrailer
Endast medlemmar som har både sommar- och vinterplats äger rätt att parkera densamma på marinans område över sommaren. Båttrailern skall parkeras på särskild plats som anvisas av hamnpersonalen. Alla båttrailers ska vara märkta med ägarens namn, telefonnummer och båtplatsnummer. Båttrailers som inte kan identifieras eller uppfyller kravet om sommar- och vinterplats kommer att forslas bort och låsas fast på särskild plats på ägarens bekostnad. Båttrailers som är låsta kommer vid behov att brytas upp och hanteras enligt ovan för oidentifierade trailers.

Året runt
Du är som båtplatsinnehavare skyldig att hålla snyggt och städat vid din båtplats. Lösa föremål kommer att tas bort och kastas på båtplatsinnehavarens bekostnad. Inga lösa föremål såsom exempelvis brädbitar, elsladdar, tampar, burkar, penslar, verktyg, åror etc. får alltså förvaras vid din båtplats. Förtöjningsmaterial och fendrar som är fast monterade är självklart undantagna. Påstigningsanordningar får inte hindra framkomst på bryggor för t.ex. kärror eller marinans fyrhjuling. Anordning som hindrar framkomst kommer att tas bort på den enskildes bekostnad.

Sopor, batterier och färgrester
Hushållssopor, färgburkar och batterier ska lämnas sorterade i miljöstationen. Observera att tomma färgburkar ska slängas i container för icke brännbart.

Fekaliesug
Anläggningar för tömning av fekalier finns på servicebryggans nock och längst ut på servicebryggan. Glöm inte att stänga vakuumventilen när du är klar. Öppen ventil slår ut vakuumsystemet till toaletterna.

Oljebyte
Vid oljebyte skall oljefilter, bränslefilter, emballage och annat skräp ovillkorligen slängas på avsedd plats på marinans miljöstation.

Parkeringsplatser – Giltigt under sommarsäsongen enl. gällande skyltning.
Bilparkering är tillåten på marinans grusade ytor – inte på asfalterade ytor och gräsmattor annat än vid tillfällig i- och urlastning. Se till att du inte ställer din bil så att personalen inte kommer åt båtar som ska sjösättas eller torrsättas eller att medlemmar inte kommer åt sin mast i mastskjulet. Vid överträdelse tas en avgift ut genom ett av styrelsen anlitat parkeringsbolag.

Båtar på land
Vill du ha kvar din båt på land efter ordinarie sjösättning skall det överenskommas med hamnkontoret. Övriga båtar kommer att flyttas på ägarens bekostnad.

Hundar
Alla hundar ska vara kopplade inom marinans område.