2017-03-05

Föreskrifter

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER – gällande från och med 2024-01-01

Föreskrifterna i PDF-format: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2024/02/Ordnings-och-sakerhetsforeskrifter-Januari-2024.pdf

Syfte
För att styrelsen i Karlslunds Marina Ekonomiska Förening skall kunna uppfylla föreningens ändamål som beskrivs i § 2 i stadgarna har följande ordnings och säkerhetsföreskrifter fastställts. Vid upprepade förseelser mot nedanstående ordnings och säkerhetsföreskrifter kan styrelsen överväga medlems uteslutning ur föreningen.

Allmänna krav på båtar vid marinan
Båt som anvisats båtplats skall uppfylla grundläggande sjövärdighetskrav. Båt ska dessutom vara i sådant skick att den uppfyller tillämpliga krav i enlighet med vid var tid gällande miljölagstiftning. Det ankommer på den enskilde att hålla sig uppdaterad om gällande lagstiftning.

Maxmått och maxvikt
Marinans båtplatser i sjön tillåter båtar med maxmåtten 14m x 4,25m och med en maximal vikt av 15 ton. Större/tyngre båtar kan inte beredas sommarplats på marinans båtplatser i sjön med hänsyn tagen till nu aktuell bryggkonstruktion. För vinterförvaring i sjön och på land kan större båtar beredas plats efter överenskommelse med Hamnkaptenen. Båtar med en totalvikt av mer än 15 ton kan inte tas upp med marinans utrustning.

Vakthållning
Det är obligatoriskt att delta i vakthållning enligt fastlagt schema. Medlem som är under 18 år eller fyllt 70 år är undantagen från detta. Vid utebliven närvaro tas en avgift ut av vederbörande vilken fastställs av stämman. Vaktplikten är kopplad till ditt medlemskap dvs. du är skyldig att utföra din vaktplikt även om du inte har din båt på marinan.

Permanent boende
Permanent bosättning i båten är inte tillåtet utan styrelsens skriftliga godkännande.

Digital märkning tillika medlemsmärke (QR-kod)
Båtplatsinnehavares båt skall vara försedd med av marinan tillhandahållet, utifrån synlig, QR-kod för säkerställande av att endast medlemmar har tillgång till marinans båtplatser. För andrahandsuthyrning gäller särskilda regler.

Andrahandsuthyrning av båtplats
Ansökan om att hyra ut i andrahand kan endast göras i Portnet (medlemsportalen). Den som vill bli medlem eller gäst ansöker om detta på https://koplats.portnet.se. Ansökningsavgiften återbetalas ej om ansökan avslås. Tillstånd till sådan uthyrning meddelas sedan skriftligen efter hamnkaptenens prövning. Tillstånd till andrahandsuthyrning medges endast för en sommarsäsong åt gången. För att få hyra i andra hand krävs att andrahandshyraren blir ”Gäst” på marinan, se ”Gäst” nedan. Huvudregeln för andrahandsuthyrning är att det inte är tillåtet att hyra ut, alternativt låna ut, båtplatsen under mer än tre (3) därpå följande säsonger. Finns det särskilda skäl kan hamnkaptenen efter egen prövning tillåta längre uthyrning.

Andrahandsuthyraren ansvarar för att den båt som ligger på den uthyrda platsen förses med av styrelsen tillhandahållet särskilt båtmärke för andrahandsuthyrning. Med andrahandsuthyrning avses även utlåning av båtplats.

Gäst
För att få tillgång till marinans service (Ramp, Mastkran, Sophantering, samt att kunna vistas på marinan när marinan är stängd för allmänheten, etc.) måste man vara registrerad som ”Gäst” i marinans administrativa system. För att kunna hyra båtplats i andrahand krävs att man registrerar sig som ”Gäst” på https://koplats.portnet.se. ”Gäst” betalar, en till var tid gällande årsavgift. Registrering som gäst gäller för ett kalenderår åt gången och upphör utan särskild uppsägning. För att kunna fortsätta som gäst krävs kalenderårsvis ny ansökan.

Fartbegränsning
Mellan tänkta linjer rakt ut på Väsbyfjärden från de yttersta bryggorna samt inom hela hamnområdet gäller 5 knop som högsta hastighet. På Väsbyfjärden i övrigt får farten inte överstiga 7 knop.

Passerkort
Passerkort respektive nyckel till elskåp är personliga och får inte lånas ut. Passerkort köps på hamnkontoret. Passerkortet skall kunna uppvisas som identifikation av medlem som vistas på marinan. Passerkortet passar till infartsbommen, till hamnkontoret samt till mastkranarna. Elnyckel gäller för elskåpen på bryggorna.

Förtöjning vid brygga
Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka låsanordningar för båt och motor som är till fördel för dig. Förtöjningstampar i för och akter ska vara väl dimensionerade och försedda med säkra ryckdämpare. Använder du fjädrar som dämpare ska dessa förses med säkerhetskedjor. Din båt ska ha minst två fendrar utlagda på varje sida. Förtöj alltid för storm. Säkerställ att inga rostiga kättingar placeras på bryggorna.

Eluttag
Eluttag får nyttjas för användning av arbetsredskap eller tillfällig laddning av batteri. Med tillfällig laddning avses användande av arbetsredskap, starthjälp, laddning av dina båtbatterier så länge du är vid din båt eller finns på marinan.

Mot avgift tillåts längre inkoppling. Ett ”elmärke” på synlig plats på båten ska ange att sådant tillstånd finns. I det fall el används till annat än batteriladdning såsom värmare, avfuktare etc. dvs. högre förbrukning skall mätare kvitteras ut hos hamnkaptenen. Där så är möjligt användes TallyCard. TallyCard köps i betalautomaten som finns utanför huvudingången till hamnkontoret.

För att minska risken för personskada ska garanterad helt oskadad, godkänd jordad kabel och kontakt användas. Kabeln får av samma skäl aldrig till någon del ligga i vattnet eller monteras fast på bryggan.

Det är förbjudet att koppla ur någon annans elsladd! Det kan finnas en länspump i andra änden.

Inga lösa elkablar (kablar som inte är inkopplade i bryggans strömuttag) får förekomma på bryggan.

Laddning av Elbilar alternativt Hybridbilar

Marinans elanläggning är inte av den kvaliteten, varken ur ett kapacitetsperspektiv eller säkerhetsperspektiv, att marinan kan bereda dessa fordon möjlighet att ladda på marinans elanläggning. Risk för skador på människor och material är betydande!

Servicebrygga
Förtöjning vid servicebryggan och vid lyftkajen får endast ske om så är möjligt utan att hindra marinans personal vid sjö och torrsättning. Förtöjning får bara ske tillfälligt för i- och urlastning.

Företräde för marinans maskiner
Av säkerhetsskäl och för att undvika skador på personer och egendom har marinans maskiner alltid företräde på marinan. Håll därför alltid avstånd till marinans maskiner och ge dessa företräde på marinan. Av säkerhetsskäl och för att undvika skador på personer är det bara marinans personal som ska hantera din din båt vid sjösättning och torrsättning och uppmaningar från marinans personal ska alltid följas. Håll därför avstånd till din båt när marinans personal hanterar den.

På/avmastning
Den stora mastkranens höjd är 20 meter. Den lilla kranens höjd är 10 meter. Passerkortet passar till den högre kranen. Den lilla kranen är inte låst.
Kran används på egen risk och får inte användas för persontransport. Tänk på att inte gå under hängande last. Den stora mastkranen får lyfta max 400 kg och den lilla kranen max 100 kg. Tänk på att kättingen alltid måste hänga lodrätt i annat fall riskerar kättingen att brista. På den stora mastkranen skall kättingen lämnas i uppfällt läge dvs. den skall hänga längst upp i toppen på mastkranen när du är klar med lyftet.

Eftersom det lätt kan bli kö vid mastkranarna under vår och höst kan väntan bli lång. För att undvika onödig väntan skall du:

 • Förbereda mast för av/påmastning på annan plats än vid mastkranen.
 • När masten är helt klar för att kunna hissas upp i mastkranen är det dags att förtöja båten vid mastkranen och masta på/av.
 • Efter påmastning skall du bara fästa riggen tillräckligt för att båten omgående, men säkert ska kunna flyttas. Trimning av riggen gör du på annan plats.
 • Efter avmastning skall du omgående flytta båt och mast från platsen vid mastkranen och ta bort vantspridare och eventuella instrument samt att surra vajrar och tågvirke på annan plats än vid mastkranen.

Sjösättning
Sjösättning sker normalt under tiden 15 april – 31 maj och anmälan om önskad tid för sjösättning görs via hemsidan. Utan bokad tid enligt ovan sjösätter vi inte din båt. Ett tillägg vid sjö- eller torrsättning före eller efter de ordinarie bokningstiderna debiteras enligt vid var tid gällande prislista.

På sjösättningsdagen:

 • Anmäl din närvaro hos hamnpersonalen.
 • Du skall vara beredd att uppvisa giltigt försäkringsbesked.
 • Båten skall vara klar för sjösättning, ha dyvika monterad och vara tät.
 • Efter sjösättning skall båten omgående flyttas från servicebryggan respektive kajen.
 • Täckningsvirke, bockar och stöttor ska snarast under dagen stuvas undan på materialgården eller tas hem. Du skall städa planen från alla rester från din egen vårrustning INNAN marinan sjösätter din båt.
 • Allt, undantaget täckvirke, bockar och stöttor, som du som medlem vill förvara på land efter sjösättningen skall meddelas och godkännas av hamnkontoret. Markhyra enligt vid vart tillfälle gällande prislista debiteras.
 • Allt material som förvaras på marinan SKALL vara märkt med QR-kod vilken tillhandahålles av hamnkontoret.
 • Hamnpersonalen avgör om din båt är säker att sjösätta med hjälp av marinans utrustning.

Upptagning
Upptagning sker normalt under tiden 15 september – 15 november. Anmälan om önskad tid för upptagning görs via hemsidan i första hand och i andra hand via hamnkontoret. Utan bokad tid enligt ovan tar vi inte upp din båt.

Extra upptagning:
Beställning av extra upptagning under seglingssäsongen görs till hamnkontoret. Utan bokad tid enligt ovan torrsätter vi inte din båt. Båtar i nöd, d.v.s. håller på att sjunka tas naturligtvis upp utan tidsbokning.

Avställningsmaterial:
Egna bockar, stöttor skall kontrolleras och vid behov justeras, förstärkas eller ersättas innan upptagningsdagen. OBS – Från och med upptagningen 2025 så är det inte tillåtet att använda egna bockar eller egna stöttor utan endast marinans egna stöttor kommer att användas och dessa hyrs av marinan.

På upptagningsdagen:

 • Anmäl din närvaro till hamnpersonalen.
 • Du skall vara beredd att uppvisa giltigt försäkringsbesked.
 • Båten skall vara klar för upptagning, länsad och ha utrustningen väl surrad.
 • Egna bockar, stöttor skall vara färdigställda i god tid och placerade på den plats hamnpersonalen anvisat. OBS – Från och med upptagningen 2025 så är det inte tillåtet att använda egna bockar eller egna stöttor utan endast marinans egna stöttor kommer att användas och dessa hyrs av marinan.
 • Båtarna placeras med max 1 meters mellanrum.
 • Omedelbart efter torrsättning skall båten stöttas permanent för vintern. I första hand ska stöttorna fixeras vid bockarna, så att skador på båten undviks i förbindelse med eventuell tjällossning.
 • Ingen får vistas i båten innan den är permanent och tillräckligt stöttad för vintern.
 • Hamnpersonalen avgör om din båt är säker att torrsätta. Vid minusgrader eller vid stark blåst kan hamnpersonalen efter eget tycke avgöra om upptagning kan ske eller inte.

Efter upptagning:

 • Töm båten från stöldbegärligt gods innan tjuven gör det.
 • För att inte täckningen ska belastas för mycket av t.ex. blötsnö, täck båten så att snön kan falla ner mellan din och din grannes båt.
 • Täckning får endast göras med presenning. Luckor, masonit, plåt eller dylikt får under inga omständigheter användas då de kan orsaka stora skador vid storm.
 • DET ÄR INTE TILLÅTET ATT SURRA TÄCKNINGEN I STÖTTORNA.
 • Båtägaren SKALL kontinuerligt kontrollera stöttor och i förekommande fall justera dessa
 • Båten skall tydligt märkas med QR-kod så att du snabbt kan nås vid eventuella problem med din båt. Samma krav på märkning gäller också för jollar och master.
 • DET ÄR INTE TILLÅTET ATT HISSA ELLER TA NER SEGEL NÄR BÅTEN STÅR PÅ LAND OAVSETT OM DET ÄR VINDSTILLA ELLER INTE – DETTA FÅR ENDAST GÖRAS NÄR BÅTEN ÄR SJÖSATT.

Master
Mast och bom skall vinterförvaras i mastskjulen. Ta bort vantspridare samt surra vajrar och tågvirke väl mot masten. Tänk på att lägga masten så att tillgängliga utrymmen kan utnyttjas maximalt. Masten skall märkas med QR-kod vilken tillhandahålls av hamnkontoret. Omärkta master kan ”spärras” av personalen för att säkerställa att inga obehöriga nyttjar marinans mastskjul.

Rustning vinter och vår
I samband med färdigställande av båtskrov och båtbotten vid vår- alternativt höstrustning får under inga omständigheter rester från sanering, slipning eller rengöring på annat sätt, hamna direkt på marken.  Vid TOTAL sanering skall formuläret ”Checklista för båtsanering” som du hittar på marinans hemsida fyllas i och därefter levereras till hamnkontoret. Arbetet med TOTAL sanering får inte igångsättas innan godkännande från hamnkontoret tagits emot! Vid mindre slipning/skrapning gäller det att täcka så att inget avfall hamnar på marken. Vid slipning av båtbotten skall suganordning vara kopplad till slipmaskin. Farligt avfall vilket betyder rester från slipning, skrapning eller rengöring på annat sätt får inte slängas på marinan utan måste ovillkorligen köras till en miljöstation som tar emot sådant.

Det är inte tillåtet att förvara brännbara vätskor, t.ex. lösningsmedel i eller under båten. Trassel och trasor med oljor och lösningsmedel måste tas om hand efter avslutat arbete eftersom de som bekant kan självantända. Löstagbara bränsletankar – fyllda såväl som tomma – får inte kvarlämnas i båten.

Då du arbetar med gasolbrännare eller liknande måste du under alla omständigheter ha brandsläckare eller vatten i beredskap vid arbetsplatsen. Förvara i sådana fall en vattenfylld pyts under båten så länge vårens arbete pågår.

Håll god ordning omkring din båt.

Båttrailer
Uppställning av båttrailer, sjösättningsvagn eller dylikt får endast ske av medlemmar på av hamnkontoret tilldelad plats på trailerplanen. Marinan tillhandahåller inte trailerplatser för andra än medlemmar. Alla trailerplatser har samma mått, 8,5 x 3,5 meter, vilket också är maxmåttet för båt/trailer. Uppställning av trailer sker säsongsvis – sommar (15 april – 15 november) och vinter (16 november – 14 april) och trailer måste vara försedd med QR-kod som hämtas ut på hamnkontoret. Ansökan om tilldelning av plats kan göras för respektive säsong eller för båda säsongerna samtidigt.

Markhyra debiteras till en vid var tid gällande prislista och debiteras oavsett om det finns en båt på trailern eller ej. Markhyra debiteras både på sommar och vintertid.

Båttrailers som inte kan identifieras kommer att forslas bort och låsas fast på särskild plats på ägarens bekostnad. Båttrailers som är låsta kommer vid behov att brytas upp och hanteras enligt ovan för oidentifierade trailers. Båttrailer kopplad till bil räknas som parkerad på bilparkering.

Året runt på land och i sjön
Du är som båtplatsinnehavare skyldig att hålla snyggt och städat vid din båtplats.

Inga miljöfarliga vätskor eller annat får komma i kontakt med vatten eller på marken. Det är inte tillåtet någonstans inom marinans område att tvätta båten när den ligger i sjön.

Lösa föremål kommer att tas bort och kastas på båtplatsinnehavarens bekostnad. Inga lösa föremål såsom exempelvis brädbitar, elsladdar, tampar, burkar, penslar, verktyg, åror etc. får alltså förvaras vid din båtplats. Förtöjningsmaterial och fendrar som är fast monterade är självklart undantagna.

Sopor, batterier och färgrester
Hushållssopor, färgburkar och batterier ska lämnas sorterade i miljöstationen. Observera att tomma färgburkar ska slängas i container för icke brännbart. Färgrester efter slipning får under inga omständigheter slängas på marinan då detta är att betrakta som ”miljöfarligt avfall” utan ska köras till en miljöstation som tar emot sådant avfall.

Fekaliesug
Anläggningar för tömning av fekalier finns på servicebryggans nock och längst ut på servicebryggan. Glöm inte att stänga vakuumventilen när du är klar. Öppen ventil slår ut vakuumsystemet till toaletterna.

Oljebyte
Vid oljebyte skall oljefilter, bränslefilter, emballage och annat skräp ovillkorligen slängas på avsedd plats på marinans miljöstation.

P-tillstånd och parkering
Varje medlem har rätt till max 2st. P-tillstånd per kalenderår vilka ska registreras i medlemsportalen (under ”Mina objekt” och ”Parkeringstillstånd”). Du kan läsa mer om parkering här.

Bilparkering är tillåten på marinans grusade ytor – inte på asfalterade ytor och gräsmattor annat än vid tillfällig i- och urlastning. Se till att du inte ställer din bil så sa att personalen inte kommer åt båtar som ska sjösättas eller torrsättas eller att medlemmar inte kommer åt sin mast i mastskjulet.

Vid överträdelse tas en avgift ut genom ett av styrelsen anlitat parkeringsbolag.

Båtar på land efter ordinarie sjösättning
Vill du ha kvar din båt på land efter ordinarie sjösättning skall det överenskommas med hamnkontoret. Övriga båtar kommer att flyttas på ägarens bekostnad. Markhyra enligt vid var tid gällande prislista debiteras.

Hundar
Alla hundar ska vara kopplade inom marinans område.