2023-11-28

Nya prislistor från 2024 och 2025

Styrelsen för Karlslunds Marina har beslutat att uppdatera prislistan för sommarplatserna från och med sommaren 2024 för alla medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024 samt att debitera en extra avgift 2024 för samtliga befintliga medlemmar och alla platser. På denna sida finns mer information om de nya prislistorna och hur marinan kommer att hantera befintliga medlemsavtal i förhållande till de nya priserna.

Förändringarna i korthet:

 • Priser för 2024 enligt prislistan nedan gäller för medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024
 • Priser för 2025 enligt prislistan nedan gäller för samtliga medlemmar från och med sommarsäsongen 2025
 • De nuvarande depositionerna för sommarplatserna slutar att gälla för nya medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024 och ersätts med en obligatorisk deposition på 20 000 kr.
 • Alla som är medlemmar den 31 december 2023 debiteras en extra avgift per plats för 2024 som baseras på vilken klass platsen(erna) har. Debitering av denna extra avgift sker med två lika delar.

Bakgrund till prisjusteringen

Marinan står inför stora, och några tidigare pausade, investeringsbehov i form av underhåll av bryggor med byte av kätting och fenderstockar, byte av de äldsta bryggorna på ett rullande schema och byte och uppgradering av stora delar av elanläggningen på land. Kostnaderna för nya bryggor har stigit långt mer än inflationen vilket gör det till en omfattande kostnads- och investeringspost. På sikt behöver även de redan idag slitna byggnaderna för Skeppshandeln och restaurangen renoveras eller ersättas. Då marinans verksamhet klassas som miljöfarlig vet vi också att en marksanering högst troligt kommer att behöva genomföras i samband med nya myndighetskrav, även om osäkerheten är stor vad gäller tidpunkten. Marinan behöver därför långsiktigt förstärka sina intäkter för att klara av högre kostnader och större investeringar. Marinan har tidigare aktivt justerat priser på andra avgifter medan avgifterna för sommarplatserna har reglerats med medlemsavtalet där uppräkningen av avgifterna har varit begränsat till 2 % årligen vilket inte alls täcker kostnadsökningar och de investeringsbehov som marinan har.

Bland de investeringar som ligger närmast under 2024 finns slutförandet av installationen av det nya reningsverket, byte av en av de äldsta bryggorna samt åtgärder avseende elanläggningen på land då den delvis bedöms som uttjänt på grund av ålder och nya standarder. Under 2024 kommer arbetet med kommunens detaljplan att intensifieras vilket innebär mycket stora kostnader för marinan då det är marinan som själv bär samtliga kostnader. Kostnaderna har uppskattats till 2 500 000 kr där kommunens eget arbete motsvarar 1 500 000 kr och kostnaderna för olika utredningar till 1 000 000 kr. Osäkerheten kring storleken på kostnaderna och när i tiden de uppkommer är fortfarande ganska stor. Marinan kan även drabbas av ytterligare ökade kostnader eftersom kommunens taxa för arbetet kan höjas ensidigt från kommunens sida samt att antalet utredningar, dess omfattningar och därmed dess kostnader är svårbedömda.

Marinans kostnader för elförbrukningen, som är en av marinans enskilt största kostnadsposter, bedöms stiga med drygt 60 % under 2024 jämfört med tidigare år då det tidigare fördelaktiga elprisavtal som marinan tidigare har haft nu löpt ut. En mindre del av denna kostnad kompenseras med att marinan höjt priset för förbrukande av el vilket också förhoppningsvis leder till en lägre elförbrukning. Kostnaderna för röjning och underhåll av marinans mark har ökat då det tidigare är ett eftersatt område. Marinans miljöstation måste enligt myndighetskrav renoveras och kostnaden beräknas till 200 000 kr.

För att klara marinans åtagande och långsiktigt förstärka marinans intäkter har styrelsen därför beslutat följande:

 • Att införa nya prislistor för sommaren 2024 och 2025
 • Att debitera en extra avgift för sommaren 2024 för befintliga medlemmar
 • Att under 2024 säga upp samtliga medlemsavtal och ersätta dessa med de nya avgifterna samt en årlig uppräkning på 4 % istället för befintliga 2 %

Grunderna i de nya sommarprislistorna

Som grund till de nya prislistorna har vi utgått från samma princip som för platser på land, dvs platsens antal kvadratmeter istället för bara platsens bredd. I de nya prislistorna är priset justerat efter de faktiska antalet kvadratmeter som platsen upptar. Samtliga platser debiteras med samma kvadratmeterpris vilket gör prissättningen mer rättvis än tidigare. För att förenkla priserna så har också möjligheten till att välja mellan den nuvarande minimidepositionen och grunddepostion tagits bort och ersatts med en enhetlig och obligatorisk deposition på 20 000 kr för samtliga nya medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024. Detta påverkar inte befintliga medlemmar som istället behåller sina depositioner. Det kommer därför också att finnas två olika prislistor framöver – en som gäller för befintliga medlemmar med grunddeposition och en som gäller för nya medlemmar samt befintliga medlemmar med minimideposition.

Vad händer med de befintliga medlemsavtalen?

I och med att sommaravgifterna endast regleras i medlemsavtalet och medlemsavtalet inte har någon möjlighet att ha rörliga priser då det formellt är ett arrendeavtal, måste samtliga medlemsavtal sägas upp och ersättas med ett nytt. Det nya medlemsavtalet kommer att ha nya priser som tillämpas från och med sommarsäsongen 2025 och de framgår av prislistan för 2025. Det nya avtalet kommer också ha en årlig uppräkning på 4 % istället för dagens 2 %. Införandet av de nya medlemsavtalen kommer att ske på följande sätt:

 • Under 2024 kommer samtliga medlemsavtal att sägas upp och ersättas med ett nytt. Detta sker löpande med start vintern/våren 2024.
 • Formellt sägs samtliga avtal upp för avflyttning eftersom det inte är möjligt att säga upp arrendeavtal för omförhandling vilket annars hade varit alternativet.
 • I och med att det nuvarande medlemsavtalet sägs upp erbjuds samtliga medlemmar att teckna ett nytt avtal med de nya prisvillkoren. I övrigt har det nya medlemsavtalet samma villkor som det nuvarande.
 • Om man som medlem inte accepterar det nya medlemsavtalet kommer medlemsavtalet att formellt behöva sägas upp för avflyttning senast den 31 januari 2025 vilket innebär att båtplatsen återgår till marinan den 30 april 2025. Denna formella uppsägning kan inte återkallas utan blir definitiv för både marinan och medlemmen.

Extra avgift 2024 för alla som är medlemmar per den 31 december 2023

För de som är medlemmar den 31 december 2023 gäller de nya medlemsavtalen och därmed de nya priserna först från sommaren 2025. För 2024 kommer därför en extra avgift att debiteras för alla platser i tillägg till den befintliga avgiften för sommarplatsen. Avgiften debiteras för alla platser och baseras på vilket storleksklass platsen har. Den extra avgiften för 2024 kommer att debiteras i två omgångar, i februari 2024 och i augusti 2024. Den totala extra avgiften för 2024 blir per storleksklass:

Båtplats klass 4 – 1 750 kr
Båtplats klass 6 – 2 250 kr
Båtplats klass 8 – 2 750 kr
Båtplats klass 10 – 3 500 kr
Båtplats klass 12 – 4 000 kr

Om du inte vet vilken klass din båtplats har kan du se det på din sommarfaktura eller i medlemsportalen. Denna extra avgift debiteras inte för medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024. Istället debiteras sommarplatsen för dessa medlemmar enligt prislistan nedan.

Ny hantering av depositioner

För att förenkla prislistan och faktureringen tas möjligheten bort att välja mellan en lägre depostion och därmed en högre avgift (minimideposition) och en högre deposition och därmed en lägre avgift (grunddeposition). Alla nya medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024 debiteras istället en obligatorisk depostion på 20 000 kr. Detta påverkar inte de som är medlemmar den 31 december 2023 utan dessa behåller sina depositioner som tidigare. Det kommer därför att finnas två prislistor framöver – en för medlemmar med minimideposition eller den obligatoriska depositionen på 20 000 kr samt en för medlemmar med den tidigare grunddepositionen.

Prislista 15 april – 15 november 2024 för nya medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024

Dessa priser avser endast hamnplatsen och avgifter för andra tjänster tillkommer.

SOMMARPRISLISTA 2024 för nya medlemmar från och med 1 januari 2024
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Avgift med deposition 20 000 kr
4 A 5,50 1,90 2 214 kr
4 B 5,50 2,15 2 466 kr
4 C  5,50 2,40 2 718 kr
6 A 7,99  2,20 3 655 kr
6 B 7,99 2,45 4 021 kr
6 C 7,99 2,70 4 387 kr
6 D 7,99 2,95 4 752 kr
6 E 7,99 3,20 5 118 kr
8 A 10,50 2,50 5 765 kr
8 B 10,50 2,75 6 245 kr
8 C 10,50 3,00 6 725 kr
8 D 10,50  3,25 7 206 kr
8 E 10,50 3,50 7 686 kr
8 F 10,50 3,75 8 166 kr
10 A 12,50 2,50 6 863 kr
10 B 12,50 2,75  7 434 kr
10 C 12,50 3,00 8 006 kr
10 D 12,50 3,25 8 578 kr
10 E 12,50 3,50 9 150 kr
10 F 12,50 3,75 9 722 kr
10 G 12,50 4,00 10 294 kr
10 H 12,50 4,25 10 866 kr
12 E 14,00 3,50 10 248 kr
12 G 14,00 4,00 11 529 kr
12 H 14,00 4,25 12 170 kr

Prislista 15 april – 15 november 2025

Dessa priser avser endast hamnplatsen och avgifter för andra tjänster tillkommer.

SOMMARPRISLISTA 2025
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Avgift för medlemmar
med minimidepostion
samt nya medlemmar
från och med 1/1 2024.
Avgift för medlemmar
med tidigare grund-
depostion
4 A 5,50 1,90 2 263 kr 1 936 kr
4 B 5,50 2,15 2 520 kr 2 156 kr
4 C  5,50 2,40 2 777 kr 2 376 kr
6 A 7,99  2,20 3 735 kr 3 196 kr
6 B 7,99 2,45 4 109 kr 3 516 kr
6 C 7,99 2,70 4 482 kr 3 835 kr
6 D 7,99 2,95 4 856 kr 4 155 kr
6 E 7,99 3,20 5 229 kr 4 471 kr
8 A 10,50 2,50 5 891 kr 5 040 kr
8 B 10,50 2,75 6 381 kr 5 460 kr
8 C 10,50 3,00 6 872 kr 5 880 kr
8 D 10,50  3,25 7 363 kr 6 300 kr
8 E 10,50 3,50 7 854 kr 6 720 kr
8 F 10,50 3,75 8 345 kr 7 140 kr
10 A 12,50 2,50 7 013 kr 6 000 kr
10 B 12,50 2,75  7 597 kr 6 500 kr
10 C 12,50 3,00 8 181 kr 7 000 kr 
10 D 12,50 3,25 8 766 kr 7 500 kr
10 E 12,50 3,50 9 350 kr 8 000 kr
10 F 12,50 3,75 9 934 kr 8 500 kr
10 G 12,50 4,00 10 519 kr 9 000 kr
10 H 12,50 4,25 11 103 kr 9 500 kr
12 E 14,00 3,50 10 742 kr 8 960 kr
12 G 14,00 4,00 11 781 kr 10 080 kr
12 H 14,00 4,25 12 436 kr 10 640 kr