2018-03-25

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Karlslunds Marina

Karlslunds marina är en ekonomisk förening med ca 1.400 medlemmar. Det är naturligt att en marina i sin verksamhet arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling där miljöfrågorna utgör en central del i skötseln och driften av anläggningen. Miljöpolicyn ligger till grund för vårt fortsatta miljöarbete.

  • Vi ska erbjuda våra medlemmar en marina som värnar för en väl balanserad biologisk mångfald. Marinans rutiner säkerställer att utsläpp av olika föroreningar förebyggs.
  • Vår ambition är att miljöarbetet succesivt ska minska miljöpåverkan från verksamheten med gällande lagar och föreskrifter som miniminivå.
  • Vi strävar efter ständiga förbättringar genom val av arbetsmetoder och produkter, en säker avfallshantering och en rimlig energiförbrukning.

Miljöpolicyn är kommunicerad till alla medlemmar och anställda genom information på årsmöten och finns tillgänglig här på webbplatsen, även för allmänheten.