2021-10-20

TBT

På denna sida har vi samlat information kring TBT. Här hittar du nyttiga länkar, viktiga dokument, riktlinjer och förhoppningsvis svar på dina frågor.

Inledning

Marinans styrelse har beslutat att som ett led i marinans miljöarbete att inte hantera båtar med förekomst av TBT från och med våren 2023. I korthet innebär det att båtar med TBT inte kommer att sjösättas eller på annat sätt hanteras av marinan. Det kommer i stort sett bara att finnas två alternativ – att sanera båten från TBT eller transportera bort båten från marinan.

Bakgrund

TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det innebär att inga båtar med TBT får finnas i sjön. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas.

Ansvar

Ansvaret för att båten är fri från TBT är helt och hållet båtägarens och det finns inga undantag som t.ex. ”jag kände inte till” eller ”det måste varit förre ägaren som målat med det” osv….

Det är kommunen som är ansvarig tillsynsmyndighet för användandet och hanteringen av båtbottenfärger. Om man använder en sådan färg i strid mot villkoren i beslutet om godkännande, som finns att läsa i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen, begår man ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder. Att använda kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt miljöbalken.

Som markägare är det Karlslunds Marinas ansvar att se till att båtar som ligger upplagda på vår mark eller som hanteras på marinan är fria från TBT.

Mätning

För att kunna avgöra vilka båtar som måste saneras eller flyttas bort från marinan kommer mätningar att genomföras under vintern 2021/2022. Dessa mätningar kommer att bekostas av marinan vilket innebär att marinan också äger resultatet av mätningen. Marinan kommer att informera de båtägare med förekomst av TBT och vill du som båtägare ta del av mätningen kommer du att kunna köpa resultatet. Priset för detta är än så länge inte bestämt. Mätningarna kommer att ske på de båtar där marinan kan misstänka att TBT kan förekomma, vilket i allmänhet gäller båtar som är tillverkade före 1995. Mätningarna kommer att ske utan att marinan i förväg inhämtar godkännande från båtägaren och det görs med den rätt som marinan som markägare har genom att inneha det miljömässiga ansvaret för de båtar som hanteras av marinan.

Sanering

Som nämnts ovan så är det båtägarens ansvar att båten är fri från TBT och det är därför också båtägarens ansvar att båten antingen saneras eller flyttas från marinan. För sanering gäller för närvarande endast slipning, möjligen i kombination med färgborttagningsmedel. Blästring av båtar med TBT är inte tillåtet på marinan. Låter du någon annan sanera båten är det du som båtägare som ansvarar för att den som genomför arbetet är införstådda med och följer marinans regler för sanering.

Om du själv sanerar din båt får under inga omständigheter rester från sanering, slipning eller rengöring på annat sätt, hamna direkt på marken. Vid TBT-sanering skall formuläret ”Checklista för båtsanering” som du hittar på marinans medlemsida (Portnet) fyllas i och därefter levereras till hamnkontoret. Arbetet med TBT sanering får inte igångsättas innan godkännande från hamnkontoret tagits emot! Vid slipning av båtbotten skall suganordning vara kopplad till slipmaskin. Farligt avfall vilket betyder rester från slipning, skrapning eller rengöring på annat sätt får inte slängas på marinan utan måste ovillkorligen köras till en miljöstation som tar emot sådant.

Mer information om sanering finns på Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/ts201737-broschyr_giftfri-batbotten-a5_webb_2019-04-09.pdf

Frågor och svar

Här samlar vi löpande frågor som vi fått kring TBT. Saknar du svar på din fråga får du gärna skicka den till hamnkontoret@karlslundsmarina.com.

Fråga: Är det ändå inte bättre att låta gammal bottenfärg sitta kvar och läcka lite istället för att släppa loss allt på en gång med risken för dom som gör jobbet och naturen omkring?
Svar: Nej, förbudet kring TBT är absolut vilket innebär att TBT överhuvudtaget inte får förekomma.

Fråga: Varför kan jag inte använda spärrfärg?
Svar: Spärrfärg är i dagsläget inte godkänt som saneringsmetod med anledning av att inkapslingen inte visat sig vara 100 %-ig.

Fråga: Kan jag göra saneringsjobbet själv?
Svar: Ja, men det är viktigt att du följer de regler som finns. Tänk på att det är ett potent gift som finns i bottenfärg med TBT så du behöver också skyddande klädsel och munskydd.

Fråga: Om jag själv eller låter någon annan sanerar båten och inte följer de regler som finns. Vad kan marinan göra då?
Svar: Marinan kommer omedelbart att stoppa arbetet och informera kommunens miljötillsyn. Kommunen kan som tillsynsmyndighet göra föreläggande, förbud och föreläggande med vite. Kommunen har en skyldighet enligt miljöbalken att göra en åtalsanmälan vid misstanke om brott.

Fråga: Vad gör jag med det sanerade materialet?
Svar: Det är du som båtägare som är ansvarig för att saneringsmaterialet tas om hand på ett godkänt sätt. Det sanerade materialet ska hanteras som miljöfarligt avfall och får endast lämnas in till en återvinningscentral som kan ta emot sådant material. Du som båtägare måste själv ta reda på var du kan lämna in ditt avfall och du måste också se till att du får ett intyg på att materialet har tagits om hand av en sådan godkänd återvinningscentral.

Fråga: Vilket lagrum hänvisar marinan till när ni dels vill mäta TBT på min båt utan mitt medgivande och dels tvingar mig att sanera båten om jag vill vara kvar på marinan?
Svar: Marinan har som markägare miljöansvaret för de båtar som finns och hanteras på marinan. Det är därför marinan som riskerar att bryta mot miljöbalkens bestämmelser och marinan har ett faktiskt och rättsligt inflytande över aktiviteter som bedrivs på marinans mark vilket gör att marinan är tvungen att agera på det sätt som här beskrivits.

Fråga: Varför lägger sig marinan i det här med TBT? Är inte det bara en sak mellan mig och myndigheterna?
Svar: Se ovan.

Fråga: Kommer marinan att tvinga alla att sluta med giftfärger helt och hållet nu?
Svar: Nej, marinan godkänner även i fortsättningen godkända biocidfärger.

Fråga: Vad händer om medlemmar inte följer marinans regler och fortsätter att använda sin båt med TBT efter våren 2023?
Svar: En medlem som inte följer marinans regler kring TBT riskerar att uteslutas ur marinan. Kommunen kan också att förelägga båtägaren.

Fråga: Vad gäller för träbåtar och finns det någon skillnad på krav på plastbåtar och veteranbåtar?
Svar: Det finns i dagsläget inga tydliga riktlinjer för om särskilda krav ska ställas eller inte. Tills vidare ställs därför samma krav på samtliga båtar oberoende av uppmätt halt av TBT.

Fråga: Min båt är inte värd tillräckligt mycket i förhållande till vad en sanering kostar. Kan jag skrota min båt istället?
Svar: Läs om skrotning av båtar på http://batskroten.se/