2020-08-27

Årsstämma

Årsstämma för 2020 – 16 juni 2021

Med anledning av den rådande situationen kring Covid-19 och enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, har styrelsen för Karlslunds Marina beslutat att hålla föreningsstämma helt utan närvaro av medlemmar men med möjligheten att följa stämman digitalt. Denna tillfälliga lag började att gälla den 15 april 2020 och den 3 december 2020 förlängdes giltighetstiden till den 31 december 2021. Styrelsen har också beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman per post eller e-post.

Stämman hålls onsdagen den 16 juni 2021 klockan 19.00. På denna sida hittar du nyttig information som du behöver om du vill följa stämman digitalt och/eller vill utnyttja din rösträtt per post eller e-post.

Vad innebär det att stämman hålls utan medlemmar men kan följas digitalt?

Det innebär att inga medlemmar kommer att kunna närvara fysiskt vid stämman. De enda som kommer vara fysiskt närvarande är delar av marinans styrelse, stämmans ordförande samt protokolljusterare. Alla medlemmar kan dock följa stämman digitalt. Mer om hur det går till kan du läsa om nedan.

Hur följer jag stämman digitalt?

Du kan följa stämman digitalt genom en dator, platta eller mobiltelefon. Du kommer att kunna se och höra stämman men kommer inte att kunna ställa frågor eller kommentera. Alla beslut fattas endast med poströster som underlag. Du kan ansluta dig till mötet genom länken nedan. Vi använder oss av en tjänst som heter Zoom som tyvärr bara finns i engelsk version och vi kan tyvärr inte ge någon support eller hjälp för uppkopplingen till stämman. Vill du testa hur det går till att ansluta sig till ett möte så kan du göra det här. Du kan också läsa mer om hur det går till här (endast på engelska). Vi rekommenderar att du ansluter till stämman minst 5 minuter innan, gärna tidigare, eftersom du kan behöva ladda ner en liten klient till din dator, platta eller telefon för att kunna följa stämman.

Länk till stämman: Stämman har genomförts

Se inspelningen från stämman här: https://www.karlslundsmarina.com/nyhet/inspelningen-fran-arsstamman-den-16-6-2021/

Hur gör jag för att poströsta?

För att kunna rösta vid stämman måste du ladda ner formuläret för poströstning (se länk nedan), skriva ut och fylla i formuläret, signera och sedan skicka in den till marinan per post eller e-post (inskannad kopia eller avfotograferat formulär godkänns som röstsedel). Signerad poströst måste vara marinan tillhanda senast söndagen den 13 juni 2021 klockan 23:59. I formuläret anger du sedan hur du vill rösta för respektive beslutspunkt.

OBS – VIKTIGT: Medlem kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om medlemmen har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om medlem vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. Endast ett formulär per medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Marinan tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Klicka här för att ladda ner formuläret för poströstning.

Marinans årsredovisning för 2020 hittar du här.

Förslag till beslut

Här finns styrelsens och valberedningens förslag till beslut på stämman:

Punkt 0 – Styrelsen föreslår att medlemmar ska kunna följa stämman digitalt.

Punkt 2a – Till stämmans ordförande föreslås Claes Berglund.

Punkt 2b – Till sekreterare för stämman föreslås Daniel Maurer.

Punkt 3 – För att justera stämmans protokoll (jämte rösträknare) föreslås Rolf Hornö och Ulf Jonsson.

Punkt 4 – Enligt marinans stadgar ska kallelse till ordinarie föreningsstämma ske tidigast fyra veckor och senast 21 dagar före stämman. Kallelse skickades ut per brev torsdagen den 20 maj 2021. Kallelse skickades också ut per e-post måndagen den 24 maj 2021 och samma dag publicerades också en notis om kallelse på marinans webbplats. En påminnelse per e-post skickades ut i samband med medlemsinformationen som skickades ut den 10 juni 2021. Stämman anses därför vara utlyst i behörig ordning.

Punkt 5 – Röstlängd kommer att upprättas utifrån inkomna poströster och dess antal kommer att redovisas på stämman. Röstlängden föreslås därefter godkännas.

Punkt 8 – Föreslås att stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2020.

Punkt 9 – Föreslås att stämman beslutar att disponera resultatet från 2020 enligt vad som framgår av årsredovisningen (att årets resultat på 1 TSEK samt tidigare balanserat resultat balanseras i ny räkning).

Punkt 10 – Föreslås att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2020.

Punkt 11 – På höststämman 2020 fastställdes budgeten för 2021 där det samlade arvodet till styrelsen föreslogs till 285.000 kr plus arbetsgivaravgifter (en höjning med 45.000 kr från föregående år). Föreslås att stämman beslutar att fastställa beslutet fattat på höststämman 2020 på detta belopp.

Punkt 12 – Valberedningens förslag till val av styrelse (styrelsen utökas med en ordinarie ledamot till totalt 6 ordinarie ledamöter och antalet suppleanter minskar till 1 suppleant):
– omval av Jan Lagerholm på två år till 2023
– omval av Daniel Maurer på två år till 2023
– omval av Fredrik Lindblom på två år till 2023
– nyval av Rolf Arbin på två år till 2023

Valberedningens förslag till val av suppleant:
– omval av Birger Salminen på två år till 2023

Övriga ledamöter och suppleanter är valda till 2022:
Nils Bengtsson – styrelseledamot
Johan Bergkvist – styrelseledamot

Punkt 13 – Föreslås att Johan Bergkvist väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Valberedningen föreslår omval av Sture Carnemark på två år till 2023. Auktoriserad revisor Lena Norman är vald till 2022.

Punkt 15 – Till valberedning föreslås Anil Raj samt att ytterligare personer till valberedningen väljs på höststämman.

Punkt 16 – Föreslås att motionen avslås med motiveringen som framgår av styrelsens svar. (motion från Margareta Jakobsson – besvarad av styrelsen)

Dagordning

0. Fråga om stämman ska kunna följas digitalt
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvodering av styrelsen enligt fastlagd budget
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner (motion från Margareta Jakobsson – besvarad av styrelsen)
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande lämnar styrelsen en kort lägesrapport avseende den långsiktiga vision som styrelsen arbetar efter.