2020-08-27

Årsstämma

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Karlslunds Marina beslutat att hålla föreningsstämman för 2019 helt utan närvaro av medlemmar men med möjligheten att följa stämman digitalt. Styrelsen har också beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman per post eller e-post.

Stämman hålls torsdagen den 24 september 2020 klockan 18.00. På denna sida hittar du nyttig information som du behöver om du vill följa stämman digitalt och/eller vill utnyttja din rösträtt per post eller e-post.

Vad innebär det att stämman hålls utan medlemmar men kan följas digitalt?

Det innebär att inga medlemmar kommer att kunna närvara fysiskt vid stämman. De enda som kommer vara fysiskt närvarande är delar av marinans styrelse, stämmans ordförande samt protokolljusterare. Alla medlemmar kan dock följa stämman digitalt. Mer om hur det går till kan du läsa om nedan.

Det är den rådande situationen kring Covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som gör att det är möjligt att hålla stämma på detta sätt. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag (lagen 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Mer information finns på Bolagsverket.

Hur följer jag stämman digitalt?

Du kan följa stämman digitalt genom en dator, platta eller mobiltelefon. Du kommer att kunna se och höra stämman men kommer inte att kunna ställa frågor eller kommentera. Alla beslut fattas endast med poströster som underlag. Du kan ansluta dig till mötet genom länken nedan. Vi använder oss av en tjänst som heter Zoom som tyvärr bara finns i engelsk version och vi kan tyvärr inte ge någon support eller hjälp för uppkopplingen till stämman. Vill du testa hur det går till att ansluta sig till ett möte så kan du göra det här. Du kan också läsa mer om hur det går till här (endast på engelska). Vi rekommenderar att du ansluter till stämman minst 5 minuter innan, gärna tidigare, eftersom du kan behöva ladda ner en liten klient till din dator, platta eller telefon för att kunna följa stämman.

Länk till stämman: https://us02web.zoom.us/j/89906347990

Du kan också välja att ringa in och följa stämman endast med ljud. I så fall ringer du 08-5050 0828 och anger möteskoden 899 0634 7990.

Hur gör jag för att poströsta?

För att kunna rösta vid stämman måste du ladda ner formuläret för poströstning (se länk nedan), skriva ut och fylla i formuläret, signera och sedan skicka in den till marinan per post eller e-post (inskannad kopia eller avfotograferat formulär godkänns som röstsedel). Signerad poströst måste vara marinan tillhanda senast den 22 september 2020 klockan 23:59. I formuläret anger du sedan hur du vill rösta för respektive beslutspunkt.

OBS – VIKTIGT: Medlem kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om medlemmen har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om medlem vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. Endast ett formulär per medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Marinan tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Ladda ner formuläret för poströstning

Marinans årsredovisning för 2019 hittar du här.

Förslag till beslut

Här finns styrelsens och valberedningens förslag till beslut på stämman:

Punkt 0 – Styrelsen föreslår att medlemmar ska kunna följa stämman digitalt.

Punkt 2a – Till stämmans ordförande föreslås Claes Berglund.

Punkt 2b – Till sekreterare för stämman föreslås Daniel Maurer.

Punkt 3 – För att justera stämmans protokoll (jämte rösträknare) föreslås Björn Rydström och Ingemar Waxin.

Punkt 4 – Enligt marinans stadgar ska kallelse till ordinarie föreningsstämma ske tidigast fyra veckor och senast 21 dagar före stämman. Kallelse skickades ut per brev tisdagen den 1 september 2020. Kallelse skickades också ut per e-post onsdagen den 2 september 2020 och samma dag publicerades också en notis om kallelse på marinans webbplats. En påminnelse skickades per e-post torsdagen den 17 september 2020. Stämman anses därför vara utlyst i behörig ordning.

Punkt 5 – Röstlängd kommer att upprättas utifrån inkomna poströster och dess antal kommer att redovisas på stämman. Röstlängden föreslås därefter godkännas.

Punkt 8 – Föreslås att stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2019.

Punkt 9 – Föreslås att stämman beslutar att disponera resultatet från 2019 enligt vad som framgår av årsredovisningen (att årets resultat på 3 TSEK samt tidigare balanserat resultat balanseras i ny räkning).

Punkt 10 – Föreslås att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019.

Punkt 11 – På höststämman 2019 fastställdes budgeten för 2020 där det samlade arvodet till styrelsen var oförändrat från tidigare år (240.000 kr plus arbetsgivaravgifter). Föreslås att stämman beslutar att fastställa beslutet fattat på höststämman 2019 på detta belopp.

Punkt 12 – Valberedningens förslag till val av styrelse:
– omval av Johan Bergkvist på två år till 2022
– omval av Nils Bengtsson på två år till 2022

Övriga ledamöter och suppleanter är valda till 2021:
Jan Lagerholm – styrelseledamot
Daniel Maurer – styrelseledamot
Fredrik Lindblom – styrelseledamot
Birger Salminen – suppleant
Rolf Arbin – suppleant

Punkt 13 – Föreslås att Johan Bergkvist väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Valberedningen föreslår omval av auktoriserad revisor Lena Norrman på två år till 2022.

Sture Carnemark (förtroendevald revisor) är vald till 2021.

Punkt 15 – Till valberedning föreslås omval av Gunilla Antonsson och Ingemar Waxin.

Dagordning

0. Fråga om stämman ska kunna följas digitalt
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvodering av styrelsen enligt fastlagd budget
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner (motion från Margareta Jakobsson – besvarad av styrelsen)
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande lämnar styrelsen en kort lägesrapport avseende den långsiktiga vision som styrelsen arbetar efter.