2020-08-27

Årsstämma

Årsstämma för 2023 – 13 juni 2024

Stämman kommer att hållas fysiskt på tid och plats enligt nedan.

Dag, tid och plats

Torsdagen den 13 juni 2024, klockan 19.00 i Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8 i Haninge centrum. Kartlänk: https://maps.app.goo.gl/pKLx4hkKA5wGtVJZ8

Marinans årsredovisning för 2023 hittar du här: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2024/04/Arsredovisning-Karlslunds-Marina-2023.pdf

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning (enligt stadgarna ska kallelse ske mellan den 16 maj och den 23 maj 2024)
-Digital kallelse skickades ut per e-post i samband med medlemsinformationen den 17 maj 2024.
– Kallelse via vanlig post lämnades till Postnord tisdagen den 14 maj 2024 och nådde respektive mottagare den 17/5 till 21/5 beroende på postgång.
– Datum för stämman meddelades också i medlemsinformationen den 28 mars 2024.
– Påminnelse skickades ut per e-post den 30 maj 2024.

5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvodering av styrelsen enligt fastlagd budget
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer:

Styrelse
Kvarstående styrelseledamöter som är valda till 2025:
Jan Lagerholm
Daniel Maurer
Rolf Arbin

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter till 2026 (2 år):
Nils Bengtsson
Johan Bergkvist

Kvarstående styrelsesuppleant som är vald till 2025:
Birger Salminen, omval

Förslag till styrelsens ordförande:
Daniel Maurer

Revisorer
Valberedningens förslag till val av revisor till 2026 (2 år):
Lena Normann, extern auktoriserad revisor, HQV Stockholm AB

Kvarstående förtroendevald revisor som är vald till 2025:
Sture Carnemark

Förslag till valberedning till 2025
Torbjörn Claesson och Anil Raj, omval