2020-08-27

Årsstämma

Årsstämma för 2022 – 13 juni 2023

Stämman kommer att hållas fysiskt på tid och plats enligt nedan men det finns också möjlighet att följa den digitalt. OBS – VIKTIGT – Medlem som följer stämman digitalt kommer inte att ingå i röstlängden och kommer inte att kunna utöva sin rösträtt. Det kommer inte heller gå att rösta med poströst utan vill du utöva din rösträtt måste du vara på plats fysiskt.

Dag, tid och plats

Tisdagen den 13 juni 2023, klockan 19.00 hos Sjöräddningssällskapet i Dalarö, Smådalarövägen 1. Kartlänk: https://goo.gl/maps/Srx8PxdLDhxBHjLr8

Marinans årsredovisning för 2022 hittar du här: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2023/05/Karlslunds-Marina-arsredovisning-2022.pdf

Länk för att följa stämman digitalt: 

Dagordning

0. Fråga om stämman kan följas digitalt
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvodering av styrelsen enligt fastlagd budget
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer:

Styrelse
Kvarstående styrelseledamöter som är valda till 2024:
Nils Bengtsson
Johan Bergkvist

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter till 2025 (2 år):
Jan Lagerholm, omval
Daniel Maurer, omval
Rolf Arbin, omval

Valberedningens förslag till val av styrelsesuppleant till 2025 (2 år):
Birger Salminen, omval

Revisorer
Lena Normann, extern revisor, ej val, vald till 2024

Valberedningens förslag till val av förtroendevald revisor till 2025 (2 år):
Sture Carnemark, omval

Förslag till valberedning till 2024
Torbjörn Claesson och Anil Raj, omval