2020-08-27

Årsstämma

Årsstämma för 2021 – 15 juni 2022

Efter att vi har genomfört de senaste två årsstämmorna digitalt, har styrelsen nu beslutat att återgå till fysiska stämmor. Av praktiska och kostnadsmässiga skäl kommer stämman endast att hållas fysiskt och det innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.

Dag, tid och plats

Onsdagen den 15 juni 2022, klockan 19.00 hos Sjöräddningssällskapet i Dalarö, Smådalarövägen 1. Kartlänk: https://goo.gl/maps/Srx8PxdLDhxBHjLr8

Marinans årsredovisning för 2021 hittar du här: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2022/05/Karlslund-AR-2021_kallelse.pdf

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvodering av styrelsen enligt fastlagd budget
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer:

Styrelse
Kvarstående styrelseledamöter som är valda till 2023:
Jan Lagerholm
Daniel Maurer
Fredrik Lindblom
Rolf Arbin

Suppleant (ej val), vald till 2023:
Birger Salminen

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
Nils Bengtsson, omval till 2024
Johan Bergkvist, omval till 2024

Revisorer
Lena Normann, extern revisor, föreslås för omval till 2024
Sture Carnemark (ej val), vald till 2023

Valberedning
Anil Raj, föreslås för omval till 2023
Ytterligare en ledamot ska väljas, nyval till 2023