2020-08-27

Årsstämma

Årsstämma för 2019 – 24 september 2020

Årsstämman för 2019 hölls digitalt den 24 september 2020. Till stämman hade det kommit in 19 poströster (samtliga giltiga) och drygt 40 personer följde stämman digitalt. Protokollet från stämman finns i medlemsportalen under “Dokument”.

Stämman spelades in och du kan se den nu i efterhand genom att använda denna länk. Inspelningen av stämman är 1t 15m lång och nedan kan du se cirkatiderna för de olika delarna i stämman.

00:00 – 03:40 Inledning
03:40 – 44:00 Årsstämma
08:00 – 18:00 Styrelsens årsberättelse
22:00 – 25:00 Val av styrelse, ordförande, revisor och valberedning
25:00 – 33:00 Behandling av motion
33:00 – 44:00 Övriga frågor (ordningsfrågor, jävsituation)
44:00 – 1:15:00 Styrelsens presentation av den långsiktiga visionen

Efter avslutad stämma höll marinans ordförande Johan Bergkvist en presentation om styrelsens tankar kring hur Karlslunds Marina kan utvecklas till en grönare och mer hållbar marina. Vilka utmaningar vi har, vilka krav omvärlden ställer på marinor, men även om de möjligheter som finns – Visionen om Destination Karlslunds Marina.

Vi fick en pratstund med vår ordförande Johan Bergkvist.

Hur skulle du sammanfatta årets stämma?

– Speciell så klart, eftersom vi på grund av rådande läge med pandemin, för första gången i vår historia inte kunde träffas fysiskt utan behövde genomföra stämman helt digitalt. Trots helt nytt format tycker jag att det fungerade bra.
– Vi berättade bland annat för våra medlemmar om året som gått och hur vi och teamet på marinan arbetar. För styrelsen är det viktigt att visa att vi jobbar rätt och att vi förvaltar vårt åtagande förtjänstfullt. I år fick vi även möjlighet att i en presentation visa upp att styrelsen inte bara jobbar i närtid utan att vi har tankar om och planerar strategiskt för framtiden och nya behov. Visionen om Destination Karlslunds Marina.
– Sammanfattningsvis, en bra årsstämma med spännande idéer och tankar om framtiden, som vi ser fram emot att ta vidare tillsammans med våra medlemmar.

Hur var det att genomföra årsstämman digitalt?

– Både spännande och nervöst eftersom man aldrig är säker på ifall eller hur tekniken kommer fungera. Samtidigt som det naturligtvis var jättetråkigt att inte få träffas på riktigt. Men nu har vi en pandemi och vi måste förhålla oss till vad som gäller och göra det bästa möjliga av det.

Vad lärde du/ni er av att ha en årsstämma i ett digitalt format?

– En hel del. Det digitala formatet öppnar nya möjligheter att kommunicera med många samtidigt, vilket vi kommer ta med oss i vår fortsatta kommunikation och dialog med våra medlemmar.
– Parallellt som vi konstaterade att i år blev stämman mer av envägskommunikation och att det finns features som till exempel chatten som vi kan använda oss mer och bättre av framöver.

Vad skulle du/ni göra annorlunda om det är nödvändigt att ha fler årsstämmor i digital form?

– Vi hoppas så klart att vi kommer kunna träffas som vi brukar, men om vi behöver genomföra nästa års stämma digitalt kommer vi framförallt se till att det finns möjligheter till interaktivitet och att fler kan delta i samtalen, vilket kanske även kan gälla när vi har våra stämmor på det vanliga sättet. Vi har mer att lära om de digitala möjligheterna.

Efter stämman berättade du om styrelsens tankar om marinans utveckling och framtid – Destination Karlslunds Marina. Varför har ni arbetat fram den här presentationen?

– Vi styrelsen är oerhört måna om att hålla medlemmarna uppdaterade på våra tankar om vad som måste åstadkommas för att hänga med i samhällsutvecklingen samtidigt som kraven på hur vi hanterar miljön hela tiden ökar. Vår bestämda uppfattning är att agera i stället för att reagera det vill säga vi vill vara väl förberedda för de utmaningar vi står inför. Det är komplexa och ibland kontroversiella frågor som styrelsen måste söka mandat för av medlemmarna för att kunna komma framåt i processen. Därför har vi sammanfattat våra tankar om hur vi ser på framtiden för Karlslunds Marina

Vad ser du och styrelsen för möjligheter framåt för marinan och med arbetet om att bli en grönare och mer hållbar marina?

– Vi ska fortsätta jobba med de saker som vi redan påbörjat och då tänker jag framförallt på arbetet med att upphöra med att ytterligare kontaminera marken samt att vi parallellt hittar miljöförbättrande åtgärder. På lite sikt vet vi att vi står inför tvingande åtgärder såsom att sanera marken från giftiga substanser efter många, många år av båthantering – slipning av båtbottnar från giftiga färger, bottenmålning med giftiga färger som idag är förbjudna men finns i betydande mängder på och i vår mark.

Vad blir nästa steg i visionsarbetet?

– Målsättningen nu är att lägga fram ett förslag som handlar om ”Destination Karlslunds Marina” för medlemmarna och som säkerställer marinans fortsatta stabila ekonomi trots att vi står för mycket stora miljöinvesteringar. Samtidigt som vi vill arbeta vidare med hur vi kan utveckla och erbjuda våra medlemmar ett ännu bättre serviceutbud i en trevlig och mysig skärgårdsmiljö.
– Vi ser gärna att alla medlemmar engagerar sig i frågan och bidrar med idéer och tankar om vad som kan göras och hur. Därför planerar vi att bjuda in våra medlemmar till digitala möten under hösten för att diskutera dessa frågor så vi tillsammans kan hitta de absolut bästa lösningarna. Det finns massor av kompetens och klokskap hos vår medlemmar och det vill vi gärna ta vara på.

Här kan du se hela presentationen om ”Destination Karlslunds Marina – en grönare och mer hållbar marina” (från 44:00 in i inspelningen).

Tidigare information:

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Karlslunds Marina beslutat att hålla föreningsstämman för 2019 helt utan närvaro av medlemmar men med möjligheten att följa stämman digitalt. Styrelsen har också beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman per post eller e-post.

Stämman hålls torsdagen den 24 september 2020 klockan 18.00. På denna sida hittar du nyttig information som du behöver om du vill följa stämman digitalt och/eller vill utnyttja din rösträtt per post eller e-post.

Vad innebär det att stämman hålls utan medlemmar men kan följas digitalt?

Det innebär att inga medlemmar kommer att kunna närvara fysiskt vid stämman. De enda som kommer vara fysiskt närvarande är delar av marinans styrelse, stämmans ordförande samt protokolljusterare. Alla medlemmar kan dock följa stämman digitalt. Mer om hur det går till kan du läsa om nedan.

Det är den rådande situationen kring Covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som gör att det är möjligt att hålla stämma på detta sätt. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag (lagen 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Mer information finns på Bolagsverket.

Hur följer jag stämman digitalt?

Du kan följa stämman digitalt genom en dator, platta eller mobiltelefon. Du kommer att kunna se och höra stämman men kommer inte att kunna ställa frågor eller kommentera. Alla beslut fattas endast med poströster som underlag. Du kan ansluta dig till mötet genom länken nedan. Vi använder oss av en tjänst som heter Zoom som tyvärr bara finns i engelsk version och vi kan tyvärr inte ge någon support eller hjälp för uppkopplingen till stämman. Vill du testa hur det går till att ansluta sig till ett möte så kan du göra det här. Du kan också läsa mer om hur det går till här (endast på engelska). Vi rekommenderar att du ansluter till stämman minst 5 minuter innan, gärna tidigare, eftersom du kan behöva ladda ner en liten klient till din dator, platta eller telefon för att kunna följa stämman.

Länk till stämman:

Du kan också välja att ringa in och följa stämman endast med ljud. I så fall ringer du 08-5050 0828 och anger möteskoden 899 0634 7990.

Hur gör jag för att poströsta?

För att kunna rösta vid stämman måste du ladda ner formuläret för poströstning (se länk nedan), skriva ut och fylla i formuläret, signera och sedan skicka in den till marinan per post eller e-post (inskannad kopia eller avfotograferat formulär godkänns som röstsedel). Signerad poströst måste vara marinan tillhanda senast den 22 september 2020 klockan 23:59. I formuläret anger du sedan hur du vill rösta för respektive beslutspunkt.

OBS – VIKTIGT: Medlem kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om medlemmen har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om medlem vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. Endast ett formulär per medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Marinan tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Ladda ner formuläret för poströstning

Marinans årsredovisning för 2019 hittar du här.

Förslag till beslut

Här finns styrelsens och valberedningens förslag till beslut på stämman:

Punkt 0 – Styrelsen föreslår att medlemmar ska kunna följa stämman digitalt.

Punkt 2a – Till stämmans ordförande föreslås Claes Berglund.

Punkt 2b – Till sekreterare för stämman föreslås Daniel Maurer.

Punkt 3 – För att justera stämmans protokoll (jämte rösträknare) föreslås Björn Rydström och Ingemar Waxin.

Punkt 4 – Enligt marinans stadgar ska kallelse till ordinarie föreningsstämma ske tidigast fyra veckor och senast 21 dagar före stämman. Kallelse skickades ut per brev tisdagen den 1 september 2020. Kallelse skickades också ut per e-post onsdagen den 2 september 2020 och samma dag publicerades också en notis om kallelse på marinans webbplats. En påminnelse skickades per e-post torsdagen den 17 september 2020. Stämman anses därför vara utlyst i behörig ordning.

Punkt 5 – Röstlängd kommer att upprättas utifrån inkomna poströster och dess antal kommer att redovisas på stämman. Röstlängden föreslås därefter godkännas.

Punkt 8 – Föreslås att stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2019.

Punkt 9 – Föreslås att stämman beslutar att disponera resultatet från 2019 enligt vad som framgår av årsredovisningen (att årets resultat på 3 TSEK samt tidigare balanserat resultat balanseras i ny räkning).

Punkt 10 – Föreslås att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019.

Punkt 11 – På höststämman 2019 fastställdes budgeten för 2020 där det samlade arvodet till styrelsen var oförändrat från tidigare år (240.000 kr plus arbetsgivaravgifter). Föreslås att stämman beslutar att fastställa beslutet fattat på höststämman 2019 på detta belopp.

Punkt 12 – Valberedningens förslag till val av styrelse:
– omval av Johan Bergkvist på två år till 2022
– omval av Nils Bengtsson på två år till 2022

Övriga ledamöter och suppleanter är valda till 2021:
Jan Lagerholm – styrelseledamot
Daniel Maurer – styrelseledamot
Fredrik Lindblom – styrelseledamot
Birger Salminen – suppleant
Rolf Arbin – suppleant

Punkt 13 – Föreslås att Johan Bergkvist väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Valberedningen föreslår omval av auktoriserad revisor Lena Norrman på två år till 2022.

Sture Carnemark (förtroendevald revisor) är vald till 2021.

Punkt 15 – Till valberedning föreslås omval av Gunilla Antonsson och Ingemar Waxin.

Dagordning

0. Fråga om stämman ska kunna följas digitalt
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvodering av styrelsen enligt fastlagd budget
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner (motion från Margareta Jakobsson – besvarad av styrelsen)
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande lämnar styrelsen en kort lägesrapport avseende den långsiktiga vision som styrelsen arbetar efter.