2020-11-18

Höststämma, 8 december 2022, kl 19.00

Efter att vi har genomfört de senaste två höststämmorna digitalt, har styrelsen nu beslutat att återgå till fysiska stämmor. Av praktiska och kostnadsmässiga skäl kommer stämman endast att hållas fysiskt och det innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.

Vad tas upp på höststämman?

Enligt stadgarna ska höststämman besluta om styrelsens förslag till budgeten för 2023. I samband med detta presenterar också styrelsen och hamnkaptenen ett sammandrag av 2022 och redovisar planerna för 2023. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som medlem att veta vad som hänt och vad som kommer att händer på marinan.

Budgetarbetet inför 2023 har präglats av en större osäkerhet än tidigare med stigande kostnader och ett osäkert ekonomiskt läge avseende exempelvis marinans eventuellt kraftigt stigande kostnader för elförbrukningen. I samband med antagandet av budgeten för 2023 efterfrågar därför styrelsen stämmans mandat att besluta om en eventuell extradebitering om 500 kr/medlem i det fall verksamheten under verksamhetsåret förutses gå med underskott.

Länk till den fullständiga kallelsen: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2022/11/Karlslund-kallelse-hoststamma-2022.pdf

Dag, tid och plats

Torsdagen den 8 december 2022, klockan 19.00 hos Quality Hotel Winn Haninge, Rudsjöterassen 3A i Handen. Kartlänk: https://g.page/qualityhotelwinnhaninge?share

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning (Kallelse via e-post skickades ut måndagen den 14 november och kallelse med vanlig post skickades ut tisdagen den 15 november 2022 och ska ha varit alla medlemmar tillhanda senast torsdagen den 17 november 2022. En påminnelse skickades ut via e-post den 5 december 2022)
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Genomgång av budget för 2023
7. Fråga om föreslagen budget för 2023 kan antas
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas