2020-11-18

Höststämma, 12 december 2023, kl 19.00

Som medlem i Karlslunds Marina är du välkommen till höststämma där budgeten för 2024 presenteras och beslutas. Stämman kommer endast att hållas fysiskt vilket innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.

Vad tas upp på höststämman?

Enligt stadgarna ska höststämman besluta om styrelsens förslag till budgeten för 2024. I samband med detta presenterar också styrelsen och hamnkaptenen ett sammandrag av 2023 och redovisar planerna för 2024 samt den nya prislistan och den extra avgiften för 2024. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som medlem att veta vad som hänt och vad som kommer att hända på marinan.

Budgetarbetet inför 2024 har präglats av en större osäkerhet än tidigare med bland annat stigande kostnader, en stor kostnad för kommunens arbete med den nya detaljplanen samt stora kommande investeringar. Styrelsen har därför infört nya priser från och med 2024 samt beslutat att debitera en extra avgift för samtliga platser under 2024.

Länk till den fullständiga kallelsen: https://www.karlslundsmarina.com/wp-content/uploads/2023/11/Karlslund-hoststamma_2023_web.pdf

Dag, tid och plats

Tisdagen den 12 december 2023, klockan 19.00 i Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8 i Haninge centrum.. Kartlänk: https://maps.app.goo.gl/pKLx4hkKA5wGtVJZ8

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare och tillika rösträknare
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning (en kallelse per e-post fanns inkluderad i medlemsinfo som skickades ut den 29 november 2023, en separat kallelse per e-post skickades ut den 4 december 2023, en kallelse per brev skickades ut från marinan torsdagen den 30 november 2023)
6. Genomgång av budget för 2024
7. Fråga om föreslagen budget för 2024 kan antas
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas