2020-11-18

Höststämma

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Karlslunds Marina beslutat att hålla höststämman 2021 helt utan närvaro av medlemmar men med möjligheten att följa stämman digitalt. Styrelsen har också beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman per post eller e-post.

Stämman hålls torsdagen den 9 december 2021 klockan 19.00. På denna sida hittar du nyttig information som du behöver om du vill följa stämman digitalt och/eller vill utnyttja din rösträtt per post eller e-post.

Länk till den fullständiga kallelsen: Klicka här!

Vad innebär det att stämman hålls utan medlemmar men kan följas digitalt?

Det innebär att inga medlemmar kommer att kunna närvara fysiskt vid stämman. De enda som kommer vara fysiskt närvarande är delar av marinans styrelse, stämmans ordförande samt protokolljusterare. Alla medlemmar kan dock följa stämman digitalt. Mer om hur det går till kan du läsa om nedan.

Det är den rådande situationen kring Covid-19 och de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som gör att det är möjligt att hålla stämma på detta sätt. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag (lagen 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2021. Mer information finns på Bolagsverket.

Hur följer jag stämman digitalt?

Du kan följa stämman digitalt genom en dator, platta eller mobiltelefon. Du kommer att kunna se och höra stämman och du kommer att kunna ställa frågor eller kommentera. Alla beslut fattas dock endast med poströster som underlag. Du kan ansluta dig till mötet genom länken nedan. Vi använder oss av en tjänst som heter Zoom som tyvärr bara finns i engelsk version och vi kan tyvärr inte ge någon support eller hjälp för uppkopplingen till stämman. Vill du testa hur det går till att ansluta sig till ett möte så kan du göra det här. Du kan också läsa mer om hur det går till här (endast på engelska). Vi rekommenderar att du ansluter till stämman minst 5 minuter innan, gärna tidigare, eftersom du kan behöva ladda ner en liten klient till din dator, platta eller telefon för att kunna följa stämman.

Länk till stämman: https://us02web.zoom.us/j/86888324529

Du kan också välja att ringa in och följa stämman endast med ljud. I så fall ringer du 08-5050 0829 och anger möteskoden 868 8832 4529.

Hur gör jag för att poströsta?

För att kunna rösta vid stämman måste du ladda ner formuläret för poströstning (se länk nedan), skriva ut och fylla i formuläret, signera och sedan skicka in den till marinan per post eller e-post (inskannad kopia eller avfotograferat formulär godkänns som röstsedel). Signerad poströst måste vara marinan tillhanda senast den 7 december 2021 klockan 23:59. I formuläret anger du sedan hur du vill rösta för respektive beslutspunkt.

OBS – VIKTIGT: Medlem kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret (se dock undantaget för övriga frågor i stycket nedan). Om medlemmen har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om medlem vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. Endast ett formulär per medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Marinan tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Övriga frågor

Vill du anmäla en övrig fråga kan den anges i poströstningsformuläret under punkt 8. Övriga frågor kommer att besvaras på själva stämman och endast summeras i korthet i protokollet, varför vi rekommenderar att följa stämman digitalt om du vill anmäla en övrig fråga. En övrig fråga som anmäls i poströsten, kan på grund av stämmans genomförande inte vara en beslutsfråga.

Ladda ner formuläret för poströstning

Kallelsen med föreslagen budget för 2021 hittar du här.

Förslag till beslut

Här finns styrelsens och valberedningens förslag till beslut på stämman:

Punkt 0 – Styrelsen föreslår att medlemmar ska kunna följa stämman digitalt.

Punkt 2a – Till stämmans ordförande föreslås Claes Berglund.

Punkt 2b – Till sekreterare för stämman föreslås Daniel Maurer.

Punkt 3 – För att justera stämmans protokoll föreslås (föreslås på själva stämman).

Punkt 4 – Enligt marinans stadgar ska höststämman hållas varje år före december månads utgång och kallelse till annan stämma än ordinarie föreningsstämma (såsom extrastämma och höststämma) ska ske senast 7 dagar före stämman. Kallelse skickades ut per brev torsdagen den 11 november 2021. Kallelse skickades också per e-post söndagen den 14 november 2021 samt publicerades på marinans webbplats den 15 november 2021. Stämman anses därför vara utlyst i behörig ordning.

Punkt 7 – Föreslås att stämman antar den föreslagna budgeten för 2022.

Dagordning

0. Fråga om stämman ska kunna följas digitalt
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justerare
4. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Genomgång av budget för 2022
7. Fråga om föreslagen budget för 2022 kan antas
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas