Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina!

Mätningar utförda i anslutning till marinans spolplatta har visat stora förekomster av TBT (Tributyltenn). Rester av TBT har läckt ut då vi spolar båtarna på spolplattan.

TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det innebär att inga båtar med TBT får finnas i sjön. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

Ansvaret för att båten är fri från TBT är båtägarens och där finns inga undantag som t.ex. jag kände inte till, det måste varit förre ägaren som målat med det osv….

Det är kommunen som är ansvarig tillsynsmyndighet för användandet och hanteringen av båtbottenfärger. Om man använder en sådan färg i strid mot villkoren i beslutet om godkännande, som finns att läsa i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen, begår man ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder. Att använda kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt miljöbalken.

Det ankommer på Karlslunds Marina Ekonomiska Förening att upprätta en kontrollplan som garanterar att båtar som sjösätts på vår marina är fria från TBT. Det kravet har vi från Haninge Kommun som en konsekvens av den höga halten av TBT i anslutning till spolplattan.

Du som medlem och båtägare, som har din båt på Karlslunds Marina kommer inom kort att få ett mail som vi ber dig besvara skyndsamt då vårens sjösättning kommer kräva att vi med säkerhet kan utesluta att vi sjösätter båtar med TBT.

Länk till försäkran som ska skickas in till marinan senast den 27 mars 2018: Klicka här!

Länkar för dig som vill läsa mera:
Bottenfärger på Wikipedia
Regler om bottenfärger – Transportstyrelsen
Godkända bottenfärger  – Kemikalieinspektionen