Medlemsinformation juli 2017

Medlemmar i Karlslunds Marina!

Nu är sommaren här och här kommer info om aktuella frågor i Marinan.

Vaktfrågan

Gustaf får många frågor om vakter som inte kan utföras. Vi vill därför påminna om att vaktplikt råder i marinan från 18 års ålder fram till dess medlem fyller 70 år. Om du ej kan gå vakten behöver du själv ordna ersättare till din tid. Gustaf kan ej ändra tid åt enskild medlem och han kan inte ordna/tipsa om annan ersättare.

Stölder

Vi har haft en del tillbud med stölder i marinan. Var vaksam och rapportera alla stölder till Hamnkontoret.

Ang upptagning av din båt

Se ordnings- och säkerhetsföreskrifterna som finns på hemsidan. Du ansvarar själv för att informera hamnpersonalen om var dina logggivare etc sitter för att minska risken för skador. Dvs. du är skyldig att informera om allt som kan påverka en normal upptagning. Personalen kommer att informera dig om det är möjligt att ta upp på ett säkert sätt utan risk att skada instrument under båten. Kanske behöver du demontera dessa eller byta till sådana som ej riskerar att skadas.

Sopfrågan

Sophanteringen är en ständig fråga för hamnpersonalen. Sopstationen tar emot hushållssopor från båtarna samt miljöfarligt avfall såsom oljor, färger etc. som tidigare. Vi har dock begränsat möjligheten att slänga grovsopor i containrarna. Du får själv transportera detta till kommunal sopstation. Vi behöver påminna om att det naturligtvis inte är tillåtet att ställa sopor utanför containrarna. Fåglar sprider soporna över marinan och personalen behöver då använda sin tid till detta otrevliga plockande.

Nyckeldepositioner

Nyckelkort respektive nyckel till elskåp är personliga och har tidigare kunnat kvitteras mot erläggande av deposition. Från och med i år förenklar vi hanteringen av nyckelkort och nycklar något genom att nyckelkort nu kvitteras ut mot en avgift istället. Har du redan erlagt en deposition påverkas du inte av denna förändring. Lämnar du tillbaka ditt nyckelkort eller nyckel får du tillbaka din deposition. Om du däremot behöver ett nytt nyckelkort så använder vi din deposition som avgift för det nya nyckelkortet.

Omformuleringar av båtplatsavtalen

Vi digitaliserar nu avtalen för att förenkla hanteringen. Alla avtal kommer att sägas upp och nya formuleras. OBS att detta är en process som nu startar och du kommer att få vidare info om detta. Syftet är, förutom förenklingen, att snåriga överenskommelser skall förtydligas och samt att felaktigheter skall rättas till.

Inventering av båtplatser och därtill hörande båtar

Som vi tidigare meddelat kommer en inventering av båtplatserna och aktuell båt för platsen inledas under sommar/höst. Vi kommer alltså att kontrollera att måtten på platsen är det som avtalats och betalats för samt att båten som ligger på platsen har de mått som är godkända för platsen. Vi hoppas lösa ev. felaktigheter så smidigt det bara går.

Ny personal – vi hälsar Håkan Hallberg välkommen!

För någon vecka sedan började Håkan arbeta hos oss i hamnpersonalen. Håkan är från början snickare/timmerman och kommer att arbeta heltid hos oss. Han kommer senast från macken på Dalarö där många säkert träffat honom. Vi är glada över att ha fått anställa Håkan och hoppas att han skall komma att trivas på vår fina marina.

Andrahandsuthyrning

Vi har nu en utbredd andrahandsuthyrning i marinan. Detta skapar en del problem med att icke-medlemmar har tillgång till hela marinan och ofta inte har erforderlig information om vad som gäller. Den utbredda andrahandsuthyrningen hindrar också rörligheten för befintliga medlemmar att byta plats samt hindrar även nya aktiva medlemmars inträde. Vi tittar nu på utökade och förändrade regler för andrahandsuthyrningen.

Tänk på att du som uthyrare har ansvar för att allt går rätt till gällande uthyrningen och att du ansvarar för att hyresgästen följer reglerna på marinan. Se rådande regler i ordnings- och säkerhetsföreskrifterna. Du behöver tillstånd från marinan för varje år du vill hyra ut platsen.

Marinan kommer att sälja ev nya platser

Marinan kommer att försöka tillskapa ett antal nya, större platser. Då marknaden nu ser ut som så att medlemmar säljer sina platser och att efterfrågan är hög, kommer marinan att sälja dessa nya platser och då i första hand till medlemmar som önskar större plats. Vi kommer ut med information om detta i god tid. Någon väntelista kommer inte att skapas. Uppstår större efterfrågan än tillgång kommer troligen lottning att tillämpas.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifterna

Läs föreskrifterna, de ligger på hemsidan och är viktiga att känna till.

Med hopp om en riktigt trevlig båtsommar!

/ Hamnkontoret och Styrelsen